Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (web site), δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσεως που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

Η εταιρεία ‘’Alfamedica Εισαγωγική και Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων’’(στο εξής ‘’ALFAMEDICA’’) έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η ALFAMEDICA έχει δικαίωμα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας να αναθεωρεί κατ’ ευχέρειά της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Επίσης, η ALFAMEDICA μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η ALFAMEDICA δεν επιθυμεί να λαμβάνει από εσάς πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό αποστέλλεται στην ALFAMEDICA θα θεωρείται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, εξαιρουμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην εταιρεία για τις ανάγκες της φαρμακοεπαγρύπνησης, του ελέγχου ποιότητας των σκευασμάτων ή για άλλους σκοπούς, πέραν των στοιχείων αναφοράς και δεδομένων χρήσης του συγκεκριμένου  διαδικτυακού τόπου. Αποστέλλοντας στην  ALFAMEDICA οποιεσδήποτε πληροφορίες, εξαιρουμένων –ως άνω- των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην ALFAMEDICA να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για επιχειρηματικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εξαιρουμένων των δεδομένων χρήσης του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

Συμφωνείτε επίσης ότι η ALFAMEDICA είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, εφευρέσεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε θα δημοσιοποιήσουμε κατά άλλο τρόπο ότι μας έχετε υποβάλει υλικό ή άλλες πληροφορίες, εκτός εάν: (α) εξασφαλίσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα, (β) σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του διαδικτυακού τόπου θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατά άλλο τρόπο με σχετική αναφορά του ονόματός σας, ή (γ) είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να το πράξουμε.

Ο χειρισμός των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί να προκύψει η ταυτότητα προσώπων, τις οποίες αποστέλλετε στην ALFAMEDICA προκειμένου να λάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες, θα γίνεται σύμφωνα με την εταιρική πολιτική απορρήτου. Παρακαλώ, μεταβείτε στην σελίδα με τον τίτλο «Πολιτική Απορρήτου» για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της ALFAMEDICA.

 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές πλην αυτών της ALFAMEDICA (links). Η ALFAMEDICA δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη δέσμευση αναφορικά με οποιουσδήποτε διαδικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές τρίτων, για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν παραπομπές, δυνατότητα πρόσβασης ή διασύνδεσης από το διαδικτυακό τόπο της ALFAMEDICA. Η ύπαρξη διασύνδεσης προς διαδικτυακό τόπο τρίτου (link), δεν συνεπάγεται ότι η ALFAMEDICA επιδοκιμάζει το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου ή την εταιρεία ή τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Επιπροσθέτως, η ALFAMEDICA δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συναλλαγές, στις οποίες προβαίνετε με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών (ή έχετε χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη) μέσω του διαδικτυακού τόπου της ALFAMEDICA. Κατά συνέπεια, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η ALFAMEDICA δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών διαδικτυακών τόπων και ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλες πληροφορίες που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους ή πηγές.

Όταν επισκέπτεστε ένα διαδικτυακό τόπο που δεν είναι της ALFAMEDICA, παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι είναι ανεξάρτητος από την  ALFAMEDICA και ότι η ALFAMEDICA δεν ελέγχει το περιεχόμενό του.

Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύεστε από ιούς, «λογισμικά σκουλήκια» (worms), προγράμματα παραπλάνησης («δούρειος ίππος» - trojan horses) και άλλα δυνητικά επιβλαβή προγράμματα και να προστατεύετε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο που θεωρείτε εσείς τον πλέον κατάλληλο.

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το διαδικτυακό τόπο πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από την ALFAMEDICA, με την εξαίρεση ότι η ALFAMEDICA παρέχει συγκατάθεση για διασυνδέσεις όπου η διασύνδεση και οι σελίδες που ενεργοποιούνται μέσω της διασύνδεσης (α) δεν δημιουργούν πλαίσια γύρω από οποιαδήποτε σελίδα σε αυτό το διαδικτυακό τόπο ή δεν χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν κατά οιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση και εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, (β) δεν αποτελούν ψευδή δήλωση της σχέσης σας με την ALFAMEDICA, (γ) δεν υπονοούν ότι η ALFAMEDICA αποδέχεται ή εγκρίνει εσάς, το διαδικτυακό σας τόπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρετε, και (δ) δεν παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για την ALFAMEDICA ή κατά άλλο τρόπο βλάπτουν την φήμη της. Μια επιπλέον προϋπόθεση για την άδεια διασύνδεσης με αυτό το διαδικτυακό τόπο είναι ότι συμφωνείτε ότι η ALFAMEDICA έχει δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την άδεια που σας έχει παράσχει για τη διασύνδεση με αυτό το δικτυακό τόπο. Σε τέτοια περίπτωση συμφωνείτε να αφαιρέσετε άμεσα οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το διαδικτυακό τόπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

HALFAMEDICA, επιδεικνύοντας τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, συλλέγει τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο από όσο το δυνατόν πιο έγκυρες πηγές για την παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. HALFAMEDICA ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου ώστε οι πληροφορίες να είναι ενημερωμένες και να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται.  Παρ’ όλα αυτά, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες σε αυτό το διαδικτυακό τόπο είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις, και ενδέχεται αυτός ο διαδικτυακός τόπος να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Σας συνιστούμε να επιβεβαιώνετε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καλώντας απευθείας στην Εταιρεία μας. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν αφορά στις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται από τη νομοθεσία να παρέχονται με κάθε δυνατή ακρίβεια.

Περαιτέρω, καμία παρεχόμενη από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πληροφορία δεν πρέπει να θεωρείται ως παροχή ιατρικής συμβουλής ή σύστασης. Για οποιαδήποτε απόφαση και ενέργειά σας, θα πρέπει να λαμβάνετε εξειδικευμένη ιατρική συμβουλή.

Η  ALFAMEDICA δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί θα επιλυθεί από την  ίδια, ακόμα και σε περίπτωση που η ALFAMEDICA επιλέξει να παράσχει πληροφορίες με σκοπό την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που μεταφορτώνετε (download) ή κατά άλλο τρόπο αποκτάτε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, το πράττετε με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή της πρόκλησης βλάβης στο σύστημα του υπολογιστή σας.

 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί και ανανεώνεται από την ALFAMEDICA και απευθύνεται σε χρήστες που έχουν την κατοικία/ έδρα τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η ALFAMEDICA δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ισχύουν και για περιοχές εκτός της Ελληνικής επικράτειας ή ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο διατίθενται εκτός Ελληνικής επικράτειας ή ότι διατίθενται με τα ίδια χαρακτηριστικά (εμφάνιση, προδιαγραφές).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση ανακύψει από τη χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε απορρέουσας από το παρόν διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Βρίσκεστε εδώ: Home Όροι Χρήσης